Seite 5: Grafikkarten Seite 2

ATI Radeon 9800XT

Erstellt von Katzaaa

ATI Radeon 9800XT

Erstellt von Katzaaa

Albatron GeForce 4 Ti4600

Erstellt von Katzaaa

Asus V9950 GeForce FX 5900

Erstellt von Katzaaa

nVidia GeForce FX 5900Ultra:

Erstellt von Katzaaa

Leadtek A350xt:

Erstellt von Katzaaa

Leadtek A350xt:

Erstellt von Katzaaa

nVidia GeForce FX 6800Ultra:

Erstellt von Katzaaa

nVidia GeForce FX 6800Ultra:

Erstellt von Katzaaa

nVidia GeForce FX 6800Ultra:

Erstellt von Katzaaa